Vodný mlyn v Jelke

Vodný mlyn v Jelke

Vodný mlyn v Jelke je pozoruhodná technická pamiatka na juhozápadnom Slovensku, ktorá stojí v prekrásnom zákutí na brehu Malého Dunaja, ktorý vytvára meandrovité koryto v katastri obce v dĺžke asi 23 km. Prístupný je kilometer dlhou prašnou poľnou cestou z výpadovej cesty z obce smerom na Dunajskú Stredu. Mlyn aj skanzen prešli rekonštrukciou.

Vznik a rozšírenie vodných mlynov v oblasti boli podmienené prírodnými a hospodárskymi pomermi. Bohatosť vodných tokov na Podunajskej nížine umožňovala rýchly rozvoj týchto špecifických remeselných výrobných zariadení. Na krátkych úsekoch dolných tokov sa sústreďoval veľký počet lodných mlynov v tzv. mlynských prístavoch.

V roku 1866 existovalo na Malom Dunaji asi 37 mlynov, z čoho v Jelke boli 4 mlyny. Na topografickej mape z roku 1872 možno na tomto toku narátať 25 lodných mlynov. V roku 1902 bolo v Jelke 7 lodných mlynov.

Obnovený mlyn, ktorý je v súčasnosti sprístupnený verejnosti pôvodne patril Jozefovi Némethovi. Najstarší doklad o tomto mlyne pochádza z roku 1894. Dominantnú časť mlyna tvorí drevená mlynica, ktorá leží na 54 pilótach z agátového dreva, zatlčených do dna rieky. Má sedlovú strechu krokvovej, hambálkovej konštrukcie, ktorá je krytá šindľom. Podľa spomienok bývalého majiteľa mlyna v tomto mlyne mleli prevažne raž, a to vynikajúco. Mlyn pracoval do apríla 1951.

Od roku 1983 je zaevidovaný v Štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku. V blízkosti mlyna je vybudovaný skanzen, ktorý sa zameriava na poľnohospodársku minulosť obce Jelka.

Zdroj: http://www.jelka.sk/