Pamiatkový úrad: Pálffyovci v Smoleniciach

Zborník Pálffyovci v Smoleniciach: Deväť štúdií prináša nový pohľad na osudy príslušníkov významného šľachtického rodu, ktorého rozmanité aktivity sú spojené so Smolenicami.

Autorky a autori v nich dopĺňajú doterajšie poznanie o pôsobení tzv. smolenickej čiastky červenokamenskej línie staršej vetvy rodu Pálffyovcov. V aktuálnom zborníku sa venovali ťažiskovo životu, pôsobeniu, majetkovému zázemiu či zberateľským záujmom a rodinnému okruhu grófa Jozefa Pálffyho (1853 – 1920). Dočítate sa viac o prvej historicko-pamiatkovej obnove Oravského hradu i modernizácii správy Oravského komposesorátu počas direktorátu Jozefa Pálffyho, o jeho cestách v severovýchodnej Afrike, ako aj detailné informácie o rodových väzbách smolenickej vetvy rodu Pálffyovcov na základe výskumu matrík.

Dozviete sa viac o využívaní chemickej továrne, ktorú začal v roku 1880 budovať Jozef Pálffy na veľkostatku v Smoleniciach. Detektívne pátranie osvetlilo osudy diel výtvarného umenia, späté s vlastníkmi kaštieľa v Smoleniciach. Dnes ich nájdeme roztratené v zbierkach SNM – Múzea Červený Kameň či Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Na pozadí odkrývania osudov neskorogotického oltára Ružencovej Panny Márie z kaplnky Smolenického hradu sa vynárajú zaujímavé súvislosti úsilia transformovať tento objekt na významné rodové sídlo, ako aj neradostné okolnosti dobovej praxe spojené so zvozmi kultúrnych pamiatok po druhej svetovej vojne.

Zborník uzatvára príspevok o peripetiách adaptovania Smolenického zámku pre potreby Slovenskej akadémie vied, ktorý dnes slúži ako kongresové centrum.

Príspevky sumarizujú, ale aj aktualizujú poznanie o významnej rodine, ktorej členovia výrazne zasiahli do historického vývoja na našom území. Predstavujú ich v doposiaľ neznámych súvislostiach pričom poukazujú aj na osudy hnuteľných i nehnuteľných pamiatok spojených s ich pôsobením.

Foto: J. Šipöcz Pamiatkový úrad SR

Pálffyovci v Smoleniciach: Zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 29. júna 2021 pri príležitosti 100. výročia úmrtia grófa Jozefa Pálffyho (1853 – 1920). OROSOVÁ, M. a D. HUPKO (zost.). Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2023, 182 s.