Západoslovenské múzeum v Trnave

Západoslovenské múzeum, Trnava Zdroj: Západoslovenské múzeum

Západoslovenské múzeum je regionálne vlastivedné múzeum, ktoré zabezpečuje komplexnú múzejnú dokumentáciu v Trnavskom kraji a v rámci špecializácie plní úlohy nadregionálneho charakteru.

Múzeum vykonáva aj metodicko-koordinačnú a kontrolnú činnosť pre múzeá v Trnavskom kraji a vlastníkov predmetov múzejnej hodnoty v rámci Trnavského kraja.

Špecializuje sa na:

vznik a históriu festivalu Dobrofest – krajská pôsobnosť

dejiny knižnej kultúry – krajská pôsobnosť

dejiny kampanológie – celoslovenská pôsobnosť

dejiny tehliarstva – celoslovenská pôsobnosť

osobnosť Mikuláša Schneidera Trnavského a jeho dielo – celoslovenská pôsobnosť bezstavovce v odbore paleontológie – celoslovenská pôsobnosť

históriu Slovenského učeného tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka – celoslovenská pôsobnosť

Západoslovenské múzeum – história

Múzeum bolo zriadené v roku 1954 ako Krajské múzeum. Malo vlastivedný charakter. Od roku 1955 zakladalo odborné oddelenia – prírodovedné a historické. V tom istom roku vyšiel I. ročník Zborníka Krajského múzea v Trnave. Pracovníkom múzea sa stal aj zberateľ Štefan Cyril Parrák, ktorého kolekcie sa stali základom etnografickej a historickej zbierky.

Prvý výstavný priestor bol sprístupnený návštevníkom v roku 1957 Výstavou keramiky. V roku 1960 bol názov múzea zmenený na Západoslovenské múzeum. Prvou expozíciou sa stala v roku 1974 expozícia Z dejín robotníckeho hnutia a KSČ v okrese Trnava, po nej nasledovala v roku 1976 národopisná expozícia.

Od roku 2002 je zriaďovateľom múzea Trnavský samosprávny kraj. V súčasnosti múzeum spravuje na území historického mestského jadra v Trnave štyri budovy, z toho sú tri národnými kultúrnymi pamiatkami. Vo svojom múzejnom zbierkovom fonde ochraňuje viac ako 160.000 predmetov kultúrneho dedičstva. Ročne expozície, výstavy a podujatia múzea navštívi 40.000 domácich a zahraničných návštevníkov.

Západoslovenské múzeum – budova

Budova múzea na Múzejnom námestí s expozíciami a výstavnými plochami prístupnými pre návštevníkov. Pracovne múzea, depozitárne priestory. Bezbariérový vstup na prízemie a WC.

Západoslovenské múzeum sídli v budove bývalého klariského kláštora, ktorý sa v Trnave spomína už v roku 1239. Kláštor s kostolom bol viackrát prestavaný a rozširovaný. Za najstaršiu zachovanú časť je považované stredné kláštorné krídlo medzi dvomi rajskými dvormi. Súčasný vzhľad najviac ovplyvnila prestavba v 17. storočí po veľkom požiari. Budova kláštorného komplexu patrila reholi až do roku 1782, kedy cisár Jozef II. zrušil rád klarisiek a zoštátnil ju.

Budova sa stala všeobecnou vojenskou nemocnicou (do roku 1850), neskôr nemocnicou pre psychicky chorých vojakov. Počas 2. svetovej vojny sa v nej ukrývali americkí letci. Po vzniku múzea (v roku 1954) bola pridelená Krajskému múzeu v Trnave. V súčasnosti tvorí kláštorný komplex budova s dvomi nádvoriami a kostol.

OTVÁRACIE HODINY

V pondelok sú výstavné priestory pre verejnosť zatvorené.

Západoslovenské múzeum (prístupné aj pre imobilných návštevníkov)

Ut – Pia  8,00 – 17,00

So – Ne  11,00 – 17,00

Kostol nanebovzatia Panny Márie

Jednoloďový kostol začali budovať klarisky spolu s kláštorom v 13. storočí. Pôvodne bol zasvätený Blahoslavenej Panne Márii a Všetkým Svätým. Presbytérium zaklenuté krížovou rebrovou klenbou bolo ukončené rovným uzáverom. V jeho južnej stene sa našla stredoveká sedília s kamennou obrubou a ornamentálnou freskou. Počas rekonštrukcie kostola koncom 14. storočia sa zmenil tvar presbytéria z rovného na polygonálny. Kostol získal novú krížovú klenbu s kamennými rebrami a výraznými figurálnymi konzolami. Na severnej stene lode bol osadený profilovaný kamenný portál.

Lektórium bolo umiestnené vo východnej časti lode. Obe strany víťazného oblúka nad oltármi zdobili baldachýny. V 17. storočí bola loď kostola predĺžená na západ a ku kostolu pristavili vežu. Na prízemí vznikla sakristia a vnútorné parlatórium, na poschodí vnútorný chór – oratórium. V rokoch 1740 – 1741 dala abatiša Klára Beréniová opraviť barokové zaklenutie kostola a do ník boli osadené štyri bočné oltáre: oltár svätej Anny, oltár svätej Alžbety, oltár Bolestnej Panny Márie – alebo oltár Piety a oltár svätého Jozefa. Do staršieho gotického portálu kostola bola osadená baroková kovaná brána. Exteriér veže kostola bol zrenovovaný v roku 2006. Interiér nezreštaurovaného kostola je príležitostne prístupný verejnosti.

Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár

Budova s expozičnými a výstavnými priestormi zameranými na dejiny knižnej kultúry na Námestí sv. Mikuláša.

Budovu dal postaviť ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh, seminár začal pôsobiť v r. 1566 s desiatimi klerikmi a dvoma profesormi. Zakrátko vyhorel, ale v roku 1590 bol obnovený a rozšírený zásluhou kanonika J. Cherődiho. V rokoch 1619 až 1919 bol v budove útulok pre starých kňazov. Neskôr sa v nej nachádzala kapitulská knižnica.

V  rokoch 1973 – 1977 bola budova rekonštruovaná a od r. 1979 slúži ako Múzeum knižnej kultúry Západoslovenského múzea v Trnave. Na prízemí je umiestnená expozícia S láskou za pravdu (autentické zariadenie pracovne a spálne Mons. ThDr. Pavla Jantauscha, apoštolského administrátora) a na poschodí expozícia venovaná životu a tvorbe sochára Williama Schiffera. V múzeu bývajú pravidelne výstavy a podujatia zamerané na knižnú kultúru.

Nad portálom je nápis:

DOMVS SEMINARII VENERABILIS CAPLI STRIG RESAVRATA PER D MARCVM CHERODI DE FYLETHINZ P [praepositvm] S [sancti] G [Georgii] DE VIRIDI CAMPO ID TEMPORIS SEMINARII PRAEFECTVM M. A.D.M. D. LXXXX.

V preklade:

TENTO DOM SEMINÁRA OSTRIHOMSKEJ KAPITULY OBNOVIL P. MAREK CHERŐDI DE FILETINCE, PREPOŠT SV. JURAJA DE VIRIDICAMPO TOHO ČASU PREFEKT SEMINÁRA R. P. 1590

OTVÁRACIE HODINY

Zimná prevádzka od 1. novembra do 28. februára na objednanie (tel. č.: 033/5512913)

Ut – Pia               8,30 –15,00 návštevy prosíme objednať

So – Ne  11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy

Letná prevádzka od 1. marca do 31. októbra

Ut – Pia               8,30 –12,30

               13,00 – 15,00 návštevy prosíme objednať

So – Ne  11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Budova na rovnomennej ulici, ktorú múzeum využíva na expozičné a výstavné účely a časť priestorov prenajíma Hudobné oddelenie knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Bezbariérový prístup a WC.

Pôvodne baroková stavba bola upravená v polovici 18. storočia ako meštiansky dom. Počas tureckých vojen v nej bola ukrytá uhorská kráľovská koruna. V prvej polovici 20. storočia tu žil a pracoval hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský. Objekt bol obnovený v rokoch 1994 – 1996 ako polyfunkčná budova s expozíciou venovanou životu a dielu Mikuláša Schneidera Trnavského. V roku 1996 bola verejnosti sprístupnená expozícia Dvorana slávy dobra.

OTVÁRACIE HODINY

Ut – Pia               8,30 –15,00 návštevy prosíme objednať

So – Ne  11,00 – 17,00 objednané skupinové návštevy

Knižnica a študovňa múzea

Študovňa a bádateľňa múzea, depozitáre, konzervátorské a reštaurátorské pracovisko. Dielňa múzea a priestory na ubytovanie spolupracovníkov.

Budova sa začala stavať na mieste prízemného meštianskeho domu v roku 1996. V roku 1998 bola do nej premiestnená príručná odborná knižnica slúžiaca pôvodne pracovníkom múzea. Začiatkom roka 2002 bola knižnica sprístupnená aj odbornej verejnosti.

OTVÁRACIE HODINY

Po – Pia               8,00 – 12,00 (prezenčné štúdium pre odbornú verejnosť)